Kiralama Sözleşmesi

Araç kiralama sözleşmesi, araç kiralayan ile aracı kiralayan taraflar arasında karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanına istinaden düzenlenen ve söz konusu kiralama işleminin şartlarını detaylandıran bir sözleşmedir. Araç kiralama sözleşmesi genellikle taraflar, tanımlar, genel koşullar, ödeme, iptal/iade ve değişiklik şartları, sigorta, tazminatlar ve gecikme faizleri, diğer hususlar ve varsa ekler gibi başlıkları içerir.

Yazımızın sonunda UGM Araç Kiralama Sözleşmesine ulaşabileceğinizi hatırlatarak oto kiralama sözleşmelerinde yer alan başlıklara detaylı olarak bakalım.

Araç kiralama sözleşmelerinde taraflar ve tanımlar neyi ifade eder?

Aracı kiraya veren ile kiralayan şahıs veya kurumların açık adları ya da ünvanları taraflar kısmında belirtilir. Genellikle “taraflar arasında aşağıdaki yazılı şartlar dahilinde, ön yüzde detayları mevcut aracın kiralanması için anlaşmaya varılmıştır” ibaresi ile devam eder.

Tanımlar kısmında da kiralayan ve kiracının sözleşme kapsamındaki fonskiyonları açık bir biçimde belirtilir. Buna göre araç kiralayan, plaka ve model detayları belirtilen aracı kiraya veren; kiracı da yine sözleşme kapsamında plaka ve model detayları belirtilen aracı kiralayandır.

Araç kiralama sözleşmelerinde genel koşullar neleri kapsar?

Genel koşullar, kiracı ve araç kiralayan tarafların genel yükümlülüklerini detaylandırır. Buna göre kiracı:

 • Aracı sağlam teslim aldığını,
 • Taşınması, bulundurulması veya iletilmesi yasak bir madde taşımayacağını ve taşıtmayacağını,
 • Aracı gayri yasal hiç bir iş için kullanmayacağını,
 • İstihap hadlerinin dışında yük ve yolcu almayacağını,
 • Araç üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını,
 • Herhangi bir nesneyi kiralayan taraftan izin almadıkça çekmeyeceğini,
 • Aracı normal trafiğe kapalı ve uygun olamayan yollarda kullanmayacağını,
 • Alkol veya uyuşturucu maddelerinin etkisi altında iken kiraladığı aracı kullanmayacağını,
 • Ücret karşılığında veya benzeri ticari saiklerle kullanım yapmayacağını,
 • Kira sözleşmesinde adları yazılı olanlardan başkasına aracı kullandırmayacağını,
 • Aksi belirtilmediği sürece aracı yurt dışına çıkartmayacağını.
 • Benzin, paralı yol ücretleri ve kullanım süresindeki trafik cezalarını kendisinin ödeyeceğini belirtir.

Aracı kiralayan da:

 • Kira süresi içerisinde aracın periyodik bakım ve onarım sorumluluğunu aldığını,
 • Bir günlük kira süresinin 24 saatlik esasa dayandığını, haftalık veya aylık sürelerin de 7 ve 30  gün üzerinden  hesaplandığını,
 • Araç ile ilgili sigorta ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini beyan eder.


Araç kiralama sözleşmelerinde ödeme ve sigorta ile ilgili maddeler

Ödeme ile ilintili maddeler, sözleşme konusu faaliyet kapsamında kiracının maddi yükümlülüklerini ifade eder. Kiralama bedeli aracın markasına, kiralama gün sayısına vb. kriterlere göre değişkenlik gösterir. Ödemeler genellikle kiralama başlangıcında gerçekleştirilir. Araç kiralayan, gerekli gördüğü takdirde bir ön provizyon bloke edilebilir. Bu tutar da yine aracın markasına, kiralama gün sayısına göre farklılık arz eder.

Sigorta ile ilgili maddeler, kiralayan şahıs ya da kurumun sigorta yükümlülükleri ile kiracının kaza, çalınma vb. gibi olaylardaki yükümlülüklerini detaylandırır. Buna göre kiralayan araçlarını Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca  mecburi  mali  mesuliyet  sigortası  ile sigortalamak zorundadır. Buna ek olarak hemen hemen her firma, envaterindeki araçları kasko poliçeleri ile de güvence altına alır.

Kaza anında, kiracı olduğu  yere   en  yakın  yetkili  makamdan  (şehir  sınırları  içinde  trafik  polisi,  mahalli  karakol, şehir  dışında jandarma, vb.) olayın  oluş  biçimini ayrıntılı olarak belirten  bir  teknik  kaza  raporu,  tespit   zaptı, alkol  raporu, ehliyet  fotokopisi  ile  şahit  isim  ve adresi  ile  benzeri belgeler ve bilgileri 48 saat içinde kiralayana vermekle yükümlüdür.

Kiralayan, 3. şahıslara  zarar  veren  kazalar  sonucu  doğacak hukuki sorumluluğu, mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı dahilinde kalmak şartıyla sigorta  şirketinden istifade ettiği tazminat  miktarında  yüklenir. Bunun üzerindeki sorumluluk kiracıya aittir.

Sigorta hangi hallerde geçersizdir?

Sürücü:

 • Alkol ve uyuşturucu etkisindeyse,
 • Azami hız limiti aşıldığında ve trafik tespit tutanağında kiracının aşırı hızdan kusurlu bulunulması durumunda,
 • Ehliyetsiz ise,
 • Kazada tam kusuru var ise,
 • Trafik kaza tespit tutanağı, alkol raporu ve kazaya karışan diğer araçların evraklarını (trafik sigortası,  ehliyet vb.) eksik aldığı durumda,
 • Teslim aldığı aracı farklı bir sürücüye telim etiyse ve bu durumda oluşan kazaya karışan ek sürücü kira anlaşmasında belirtilmemişse,                    

sözleşmenin genel şartlar kapsamında belirtilen aracın kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet etmemiş ise kiracı zararın tamamından şahsen sorumlu olur.

Araç kiralama sözleşmelerindeki diğer maddeler

Tazminatlar kiracının sözleşmede  detaylandırılan hususlara aykırı olarak yaptığı hareketlerden dolayı kiralayanın uğradığı  maddi ve manevi zararın tazminini kapsar. Var olan ekler ve diğer maddeler, kiralayan kişi veya firmanın özellikle sözleşmeye dahil etmek istediği diğer özel maddeleri içerir.

SÖZLEŞME :

Okuyarak imzaladığım   ……/……/20….   Tarihli oto kiralama sözleşmesinin ön ve arka yüzünde ve bu taahhütnamede maddeler halinde sıralanmış şartları kabul ettiğimi taahhüt ederim.

Her ne şekilde olursa olsun kaza halinde araç yerinden oynatılmadan kaza raporu ve alkol raporunun alınması zorunludur.Aksi halde doğacak hasarlardan,masraflardan ve zararlardan  kiracı sorumludur.

 1. Her ne şekilde olursa olsun kaza ve  arızalardan kiracının kiralama servisini haberdar etmesi zorunludur.
 2. Kaza halinde kiracı hasar bedelini,oluşacak tüm masrafları,aracın  iş kaybı tazminatını ödemeye mecburdur.
 3. Alkollü kazada hasar bedeli ve tüm masraflar kiracıya aittir.
 4. Her türlü hırsızlık ve kaza halinde aracın tamir süresinde oluşacak iş kaybının bedeli ayrıca sigorta harici olan zararı kiracı ödemekle sorumludur.
 5. Araçta yolcu kapasitesinden fazla yolcu taşınamaz.
 6. Kiracı şoför hatasından ve aracı hor kullanmadan doğacak her türlü zararı ödemeye mecburdur.
 7. Araç çalındığında sigortacının zararı ödeme süresi olan 45 iş gününün kira bedelini ödemek kiracıya aittir.
 8. Kiracının ihlal ettiği trafik kurallarından dolayı yaptığı kazalardan doğacak hasar bedelinin ödemek kiracıya aittir.
 9. Aracı sözleşmede adı geçen şahıs haricinde kimse kullanamaz.Bundan dolayı oluşacak tüm hasar ve yasal sorumluluklar kiracıya aittir.
 10. Taahhütname,araç teslim edildikten,hesap kapatıldıktan ve hasar oluşmadığı tespit edildikten 90 gün sonra iade edilecektir.
 11. Depozit (nakit veya boş slipler) araç kontrolünden sonra iade edilecektir.Depozit,herhangi bir hasar veya zarar oluştuğu taktirde veya kira uzatmalarında kullanılır ve iade edilmez.
 12. Lastik yarılması,araç çalınması,cam ve far kırılması,stepne,kriko,teyp bozulması ve çalınması kiracıya aittir.
 13. Kiralayana haber vermeksizin oluşan gecikmelerde kiracı,ek her saat için uygulanan fiyatın 1/3 ü tutarında ücret ödemeyi taahhüt eder.3 saati aşan gecikmelerde 1 günlük ücret ödemeyi taahhüt eder.
 14. Firmaya bildirmeksizin yapılan uzatmalarda sigorta geçersiz olup,oluşabilecek tüm hasarlardan kiracı sorumludur.
 15. Hasar veya arıza halinde çekici masraflarından kiracı sorumludur.
 16. Ölümlü kazalarda sorumluluk sürücüye aittir.
 17. Aracın şoför hatalarından doğacak teknik arızaları,teyp çalınması,cam kırılması,lastik yarılması,ezik ve çizikler müşteriye aittir.
 18. Kiracı kira süresinin bitiminden önce aracı kiralayana iade ettiği taktirde kiraladığı süre boyunca ödemesi gereken tüm alacakları muaccel hale gelecektir.
 19. Kiracı,aracı kiraladığı dönem içerisinde meydana gelebilecek hasarlı,ölümlü veya ölümüz trafik kazalarında kiralayanın gerek sigorta şirketine,gerekse kazada mağdur olan şirket veya şahıslara ödeyeceği maddi ve tazminat bedellerini eksiksiz olarak ödemeyi peşinen kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.
 20. Kiracı araçta cezai unsur içeren maddeler kullanmayacağını,bulundurmayacağını,her ne ad ve nam altında olursa olsun ticaretini yapmayacağını,bu hususta her türlü yasal sorumluluğu kendi rızası ile peşinen ödeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir.
 21. Kiracı kaza halinde kusuru bulunsun ya da  bulunmasın,aracın işte kaldığı süre müddetince kira ücretini ödemekle yükümlüdür.
 22. Kiralayanın araçla kaza yapması ve kusurlu bulunması durumunda 2000  TL nin altındaki hasarlar KASKO KAPSAMI dışındadır.
 23. Herhangi bir kaza halinde kaza yapan araç,firmamızın uygun gördüğü servislerde ekspertizi ve tamiri yapılacaktır.
 24. Yukarıda belirtilen tüm şartlara uymadığı taktirde zarar haricinde ayrıca 2000 EURO ceza temerrütün oluştuğu tarihten itibaren tahsil tarihindeki merkez bankası efektif satış kuru üzerinden TL na çevrilmek suretiyle ödemeyi kabul ve taahhüt eder.İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili mercidir.
 • Seat
 • Audi
 • Mercedes
 • BMW
 • Hyundai
 • Volkswagen
 • Renault
 • Ford
 • Peugeot
 • Fiat
news_img

Bize Ulaşın
(0532) 764 06 84

HABER BÜLTENİ

Tüm hakları saklıdır. © 2024 UGM Araç Kiralama